Mladý technik 2012.wmv

V stredu 16. mája 2012 sa uskuto?nilo školské kolo sú?aže Mladý technik.Ve?kí a ?i malí, ktorých baví technika, usilovne premýš?ali, tvorili, majstrovali a vylepšovali rôzne modely zo stavebníc a dreva. Výsledok ich práce si mohli všetci pozrie? na Výstave technickej zru?nosti. Žiaci z VIII. A si pre žiakov z I. stup?a pripravili krátku rezentáciu modelov strojov ako žeriav, mera? ?asu, mera? sily alebo mechanické kladivo, ktorá všetkých zaujala. ?lenovia krúžku Mladý technik predviedli svojim spolužiakom modely vytvorené z programovate?ného Lega WeDo a Lega Mindstorm. Žiaci z krúžku Elektronik tiež zaujali svojimi prácami. Dokázali tým, že vedia technicky rozmýš?a? a tvori?.

Duration : 0:3:38


Leave a Reply